Algemene Voorwaarden 

1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden beheersen de overeenkomsten tussen Kris Devet BV en haar klanten en primeren op de algemene voorwaarden van de klanten. Zij gelden voor zover er in bijzondere, door beide partijen getekende, overeenkomsten niet is van afgeweken. 

2. Vergoeding offerte 

Kris Devet BV is gerechtigd voor het maken van een gedetailleerde offerte een vergoeding te vragen van 5% van het offertebedrag, met een maximum van 1.000,00 euro.

3. Intresten en schadebeding

De facturen van Kris Devet BV zijn, behoudens andersluidende vermelding, contant betaalbaar.

Bij niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is een verwijlsintrest verschuldigd gelijk aan 10% op jaarbasis. Tevens is bij niet tijdige betaling een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag, onverminderd het recht van Kris Devet BV de werkelijke schade te vorderen.

Kris Devet BV is bovendien bij nalatigheid in betaling door de klant gerechtigd de lopende overeenkomsten op te schorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, zonder dat de klant gerechtigd is daarvoor enige schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van Kris Devet BV om schadevergoeding te eisen. 

4. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde apparatuur en onderdelen blijven eigendom van Kris Devet BV tot op het ogenblik dat algehele betaling heeft plaatsgevonden en Kris Devet BV kan dit eigendomsvoorbehoud uitoefenen zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling.

De risico’s verbonden aan de apparatuur en onderdelen gaan evenwel over op de klant op het ogenblik van de levering.

5. Klachten 

Iedere klacht omtrent zichtbare gebreken of tekorten in leveringen van apparatuur en onderdelen dient onmiddellijk bij levering geuit te worden ten overstaan van de transporteur en dient op het leveringsdocument te worden genoteerd. Alle andere klachten dienen binnen de vijf dagen schriftelijk te worden gemeld aan Kris Devet BV. De klant kan zich evenwel slechts beroepen op de garantie welke door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks aan de eindgebruikers wordt gegeven. Om van de garantie te kunnen genieten dient de klant de apparatuur en de onderdelen zo spoedig mogelijk naar Kris Devet BV te brengen, tenzij de voornoemde garantievoorwaarden anderszins bepalen.

6. Software-ontwikkeling

Betreffende de software die niet door Kris Devet BV werd ontwikkeld is de garantie van de softwareontwikkelaar of toeleverancier toepasselijk. Betreffende de software die door Kris Devet BV werd ontwikkeld geldt volgende regeling: Kris Devet BV zal gedurende 3 maanden na de installatie van de software gratis tussenkomst verlenen om eventuele kinderziekten in het programma te herstellen; de reistijden en reiskosten dienen evenwel vergoed te worden door de klant; Kris Devet BV zal evenwel geen tussenkomst verlenen indien de software in regie werd ontwikkeld. Indien de tussenkomst evenwel noodzakelijk blijkt omdat de gebrekkige werking niet te wijten is aan de software van Kris Devet BV (bv: door foutief gebruik de software, door derden werd aan de software gewerkt, gebrekkige werking van de gebruikte apparatuur, omdat de gebrekkige werking te wijten aan andere software) dan dient de tussenkomst te worden betaald.

7. Verbintenissen

De door Kris Devet BV opgenomen verbintenissen betreffen slechts inspanningsverbintenissen en haar aansprakelijkheid blijft daartoe beperkt. Kris Devet BV zal slechts voor haar fouten of deze van haar aangestelden kunnen aangesproken worden tot beloop van het laagste van volgende bedragen: hetzij het gefactureerde bedrag voor levering of dienstverlening, hetzij een bedrag van 25.000 euro, of de fout contractueel dan wel buitencontractueel is. Alle indirecte schade, zoals bv financiële verliezen, commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing in de planning, vorderingen van derden tegen de klant, kunnen niet ten laste van Kris Devet BV worden gelegd.

8. Interventies

Kris Devet BV kan ten genen dele aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data van de klant of voor het infecteren van software of data van de klant met virussen. De klant zelf zal de nodige procedures en beveiligingen daartoe moeten voorzien.

9. Rechtbank

De overeenkomsten tussen Kris Devet BV en de klant worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.